Bratislava 4. september 2007 - Slovenská novinárska obec potrebuje funkčnú tlačovú radu s kompetenciami vyplývajúcimi zo zákona. V tomto zmysle vyzývame kompetentné orgány a najmä Ministerstvo kultúry SR aby pripravili legislatívny rámec pre vytvorenie riadnej Tlačovej rady ako orgánu pre riešenie problémov medzi novinárskou obcou, občanom, vydavateľmi periodickej tlače a majiteľmi i prevádzkovateľmi slovenských médií. Vyzývame Ministerstvo kultúry SR aby v pripravovanom tlačovom zákone rátali s osobitným zákonom o tlačovej rade. Na Slovensku pôsobia tri novinárske organizácie, a preto je žiaduce aby táto skutočnosť bola braná na zreteľ. SAN v máji 2007 predložila vlastné paragrafové znenie zákona vypracovaného na základe poznatkov a naštudovania obdobných zákonov platných v krajinách Európskej únie. Súčasný návrh zákona z dielne MK SR nenapĺňa predstavy našej novinárskej obce a máme k nemu mnohé výhrady. Dúfame, že po jeho predložení plénu NR SR poslanci zákon upravia tak, aby sa stal moderným a na dlhé roky funkčným k spokojnosti celej spoločnosti a najmä novinárskej obce. V tomto smere ponúkame spoluprácu. V súvislosti so situáciou v spravodajstve STV Rada SAN konštatuje, že vedenie tejto verejnoprávnej inštitúcie nezvláda stav a svojim konaním iba potvrdzuje neschopnosť veci riešiť k spokojnosti televízneho diváka i koncesionára. Úpadok verejnoprávnej inštitúcie je už niekoľko rokov evidentný. STV si neplní svoje poslanie zo zákona a navyše uplatňuje pracovný rasizmus. Aj túto skutočnosť dávame do pozornosti kompetentných orgánom Rade STV a Národnej rade Slovenskej republiky.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok