Členstvo v asociácií

SAN má štyri druhy členskej základne:

  1. Riadnym členom asociácie sa môže stať slovenský novinár a publicista, ktorý vykonáva novinársku činnosť v redakcii, periodickej tlači, spravodajskej agentúre, rozhlase a televízii, alebo pôsobí minimálne rok ako publicista doma či v zahraničí.

  2. Zahraničným členom asociácie sa môže stať aj novinár a publicista, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a súhlasí s programovými cieľmi SAN. Členstvo takouto formou vzniká na základe prijatia žiadateľa radou po predložení dokladov o profesionálnej činnosti.

  3. Mimoriadnymi členmi asociácie sa môžu stať aj iné osoby /experti, sponzori a pod./, ktorí svojou činnosťou napomáhajú realizovať ciele SAN. O prijatí mimoriadnych členov rozhoduje Rada SAN jednoduchou väčšinou pri hlasovaní

  4. Čestným členom asociácie sa môže stať významná osobnosť domáceho i zahraničného politického, verejného a novinárskeho života, ktorá s návrhom rady o prijatí čestného členstva vysloví súhlas.

Členstvo riadneho, zahraničného, mimoriadneho a čestného člena zaniká na základe jeho písomného oznámenia.

Poplatok za riadne členstvo v asociácii je 15,- Eur / rok. Študenti a dôchodcovia 8,- Eur / rok.

Prihláška