Bratislava 4. december 2009 - Účastníci seminára "20 rokov slovenských médií", ktorý usporiadala Slovenská asociácia novinárov /SAN/ dňa 3.decembra 2009 konštatovali, že sa po dvadsaťročnom úsilí ukončil proces monopolizácie tlače a postupuje proces monopolizácie elektronických médií. Sloboda informácií, ich objektivita je v dnešnej dobe ohrozená záujmami vlastníkov, ktorí čoraz zreteľnejšie presadzujú zamestnanecké postavenie novinára. Pozícia novinára sa tak po dvadsaťročnom procese demokratizácie spoločnosti dostáva do závislosti na vôli majiteľa médiá a vlastníckych či politických zmenách v jednotlivých médiách i celých mediálnych sietí. Novinárske organizácie strácajú iniciatívu a profesionálny význam, pretože vo vzťahu k majiteľom médií sú bezmocné a niektoré, napr. Syndikát slovenských novinárov skôr manipulátorom verejnej mienky nahrávajú. Stav finančnej núdze, ktorý pretrváva vo verejnoprávnych médiách, zapríčiňuje jednak nižšiu úroveň ich programových produktov a jednak zlý imidž najmä Slovenskej televízie. Chybou a doteraz nevyriešeným problémom slovenskej mediálnej scény je otázka regulácie monopolného postavenia na mediálnom trhu. V tejto súvislosti je stále aktuálny dokument Rady Európy č.1/99 z 19. januára 1999, ktorý obsahuje sedem opatrení na zabezpečenie pluralizmu médií a antikoncentračných mechanizmov. Medzi najdôležitejšie patrí regulácia vlastníctva a limitovanie hornej hranice podielu na trhu. Na to, aby sa zabezpečila relevantná úroveň pluralizmu, odporúča dokument Rady Európy 30 – percentný podiel na celkovom mediálnom trhu. U nás tieto limity vysoko prekračujú najmä printové mediálne reťazce, ktoré dnes prenikajú aj do elektronických sietí. Preto je úlohou štátu vytvoriť pravidlá na zabránenie koncentrácie médií, zabezpečiť právo na prístup do informačných sietí bez názorovej či politickej diskriminácie a chrániť i podporovať verejné vysielanie ako základný faktor pluralitnej komunikácie. Súčasťou seminára bolo aj udelenie výročnej ceny SAN za rok 2008. Čestné uznanie SAN získala Mgr. Lucia Schusterová z lokálnej televízie TV Centrum Bratislava – Staré Mesto. Rada SAN výnimočne udelila dve výročné ceny za rok 2008. Držiteľmi sa stali Mgr. Roman Michelko za knihu "Eseje o globalizácii" a najstarší, stále aktívny člen SAN, 89-ročný MUDr. Alexander Klika za popularizáciu tradičných národných vzťahov občanov Kysúc.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok