Bratislava, 27. február 2002 - Súčasná absencia koncepcie štátnej mediálnej politiky spôsobuje chaos v štandardizácii mediálneho trhu. Chýba základný zákon o masových mediách, zákon o tlačovej rade a tlačová rada, a tým aj vymedzenie kompetencií v oblasti verejného informovania. Doteraz platí tlačový zákon z roku 1966. V NR SR postúpil do druhého čítania návrh zákona pripravený Slovenským syndikátom novinárov, ku ktorému sme predložili množstvo pripomienok, dokonca zapracovaných do nového znenia návrhu zákona. Po roku predkladajú poslanci nový návrh mediálneho zákona, ktorý obsahuje aj paragrafy o novinárskej rade a táto časť návrhu zákona je ukážkovým príkladom dôsledku absencie štátnej mediálnej politiky. Mediálny zákon zvyčajne neobsahuje aj znenie zákona o tlačovej rade, ale iba vymedzenie právomoci tlačovej rady. Novinárska rada podľa návrhu zákona z januára 2002 je nekonzistentná, všetky paragrafy sa týkajú len členov rady navrhnutých parlamentom. Sporná je aj definícia rady. Aké úlohy plní rada? Odporúčame vyňať paragrafy o novinárskej rade z návrhu zákona o masových médiách a Ministerstvu kultúry pripraviť koncepciu štátnej mediálnej politiky, ktorá by jasne definovala mediálny zákon a zákon o tlačovej rade. Je zvláštne ak na ministerstve kultúry, pod ktoré mediálna politika patrí, neexistovalo až do roku 2001 oddelenie, ktoré by sa zaoberalo mediálnou legislatívou a okrúhle stoly k problematike médií organizuje kancelária podpredsedu vlády pre ekonomiku, dokonca centrálna koordinačná jednotka boja proti korupcii. Upozorňujeme, že v súčasnosti sa aktivizuje Slovenský syndikát novinárov a Združenie vydavateľov periodickej tlače, ktorí zaregistrovali na ministerstve vnútra občianske združenie s názvom Asociácia na ochranu novinárskej etiky v SR a pripravujú ustanovenie Tlačovej rady Slovenskej republiky. Samozrejme, bez zákonného základu. S takým postupom nemožno súhlasiť aj preto, že obchádza značnú časť novinárskej obce združenú v Slovenskej asociácii novinárov a Únii slovenských novinárov - seniorov a je tiež otázne, či zahŕňa aj všetkých vydavateľov periodickej tlače v Slovenskej republike. Na Slovensko boli pozvaní zahraniční novinári, ktorí predložili projekt, obsahujúci niektoré základné pojmy mediálnej sféry. Ako celok je nepoužiteľný a v štádiu, keď na Slovensku nechýbajú predstavy o mediálnej politike a je z čoho vychádzať, považujeme použitie prostriedkov Phare na tento účel za neefektívne vynaložené. Filozofia projektu sa opiera o reálne fungujúce mediálne prostredie inej krajiny a nenadväzuje na štruktúry reálne pôsobiace na Slovensku. SAN má záujem spolupracovať na uvedených témach, môže poskytnúť svojich odborníkov, pretože má záujem na vytvorení funkčného modelu mediálnej politiky v našom štáte. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný mediálny zákon je potrebné dotvoriť tak, aby vytváral dobré predpoklady pre fungovanie mediálneho trhu, podľa vyššie uvedených návrhov.

Ďalší príspevok Predchádzajúci príspevok